Comienzos

Iliada.

μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
οὐλομένην, ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε,
πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν
οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή,
ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε
Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.

Canta, diosa, (ἄειδε, θεὰ,) la cólera funesta (μῆνιν οὐλομένην) de Aquiles, hijo de Peleo, (Ἀχιλῆος Πηληϊάδεω,) que causó a los Aqueos (ἣ ἔθηκε Ἀχαιοῖς) dolores innumerables, (μυρί᾽ ἄλγε᾽,) y precipitó hacia el Hades (προΐαψεν δ᾽ Ἄϊδι) muchas almas generosas (πολλὰς ψυχὰς ἰφθίμους) de héroes, (ἡρώων,) y les hizo a ellos mismos (τεῦχε δὲ αὐτοὺς)  presa para los perros (ἑλώρια κύνεσσιν) y para todos los pájaros (πᾶσι τε οἰωνοῖσί,) [pues la voluntad de Júpiter se cumplía, (βουλή δ᾽Διὸς ἐτελείετο) ]; desde que ciertamante la primera vez (ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα) se dividieron habiéndose querellado, (διαστήτην ἐρίσαντε) el Atrida, rey de los hombres (Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν) y el divino Aquiles (καὶ δῖος Ἀχιλλεύς)

Odisea

ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν:
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν  ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
πολλὰ δ᾽ ὅ γ᾽ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.

Dime, Musa, (ἔννεπε μοι , μοῦσα,) este hombre fértil en recursos, (ἄνδρα πολύτροπον,) que erró completamente mucho, (ὃς πλάγχθη μάλα πολλὰ,) después que derribó (ἐπεὶ ἔπερσεν) la ciudad sagrada de Troya; (πτολίεθρον ἱερὸν Τροίης:) vió ciudades (ἴδεν δ᾽ἄστεα) y conoció el espíritu (καὶ ἔγνω νόον) de muchos hombres, (πολλῶν ἀνθρώπων,) y sufrió en el mar (ὅ γ᾽δ᾽ πάθεν ἐν πόντῳ) numerosos males (πολλὰ ἄλγεα) en su corazón, (κατὰ ὃν θυμόν,) buscando ganar su vida (ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν) y el regreso de los compañeros (καὶ νόστον ἑταίρων.)

Eneida

Arma, virumque cano, Trojæ qui primus ab oris
Italiam, fato profugus, Laviniaque venit
Litora : multum ille et terris jactatus et alto
Vi Superum, sævæ memorem Junonis ob iram ;
Multa quoque et bello passus dum conderet urbem,
Inferretque Deos Latio  : genus unde Latinum,
Albanique patres, atque altæ moenia Romæ.

Canto las armas y el héroe, (Cano arma, virumque,) que fugitivo –expulsado- por el destino, (qui profugus fato,) vino el primero desde las orillas de Troya (venit primus ab oris Trojæ) a Italia y a las costas de Lavinia: (Italiam litoraque Lavinia:) Este fue agitado mucho (ille jactatus multum) por las tierras y por alta mar (et terris et alto) por la fuerzas de los dioses de arriba,  (vi Superum,) a causa del resentimiento (ob iram memorem) de la cruel Juno; (sævæ Junonis;) y sufrió también mucho (et passus quoque multa) por la guerra, (bello,) hasta que fundó una ciudad, (dum conderet urbem,) e introdujo sus dioses (inferretque Deos) en el Lacio, (Latio,) de donde han salido la raza latina, (unde genus Latinum,) y los padres -los reyes- Albanos, (Patresque Albani,) y los muros de la alta Roma. (atque moenia altæ Romæ.)

Geórgicas

Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram
uertere, Maecenas, ulmisque adiungere uitis
conueniat, quae cura boum, qui cultus habendo
sit pecori, apibus quanta experientia parcis,
hinc canere incipiam.

Qué es lo que da cosechas abundantes, bajo qué constelación es conveniente roturar un terreno y con los olmos ayuntar las parras, qué cuidados requieren los bueyes, qué atenciones la cría del rebaño, cuánta pericia las sobrias abejas, tal es, Mecenas, el canto que voy a comenzar. (Traducción de Jaime Velázquez. Cátedra. Letras Universales)

De rerum natura

Aeneadum genetrix, hominum diuomque uoluptas,
alma Venus, caeli subter labentia signa
quae mare nauigerum, quae terras frugiferentis
concelebras, per te quoniam genus omne animantum
concipitur uisitque exortum lumina solis,
te, Dea, te fugiunt uenti, te nubila caeli
aduentumque tuum, tibi suauis daedala tellus
summittit flores, tibi rident aequora ponti
placatumque nitet diffuso lumine caelum.

Madre de los descendientes de Eneas, (genetrix Aeneadum) placer de los hombres y de los dioses, (uoluptas hominum diuomque) Venus bienhechora, (Venus alma) tú eres la que, bajo los astros erantes del cielo, (quae, subter signa labentia caeli) pueblas el mar portador de navios,  (concelebras mare navigerum) tú eres la que pueblas las tierras revestidas de fruto, (quae terras frugiferentis) puesto que toda especie de seres animados (quoniam omne genus animantum) es concebida por ti, (concipitur per te) y nacida ve por ti las luces del sol. (exortumque visit lumina solis)  Los vientos, diosa, huyen de ti, de ti, (venti fugiunt te, te, Dea,) las nubes del cielo huyen de ti y de tu llegada, (nubila caeli te tuumque adventum) la tierra industriosa hace nacer para ti suaves flores, (tellus daedala summittit tibi suavis flores) las superficies del mar ríen para ti, (aequora ponti rident tibi) y el cielo aplacado brilla con la luz difundida. (caelumque placatum nitet diffuso lumine)

De bello Gallico

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis Garumna flumen, a Belgis Matrona et Sequana dividit.

Toda la Galia está dividida en tres partes, (Gallia est omnis divisa in partes tres) de las cuales una la habitan los Belgas, (quarum unam incolunt Belgae) otra los Aquitanos, (aliam Aquitani) la tercera los que en su lengua son llamados Celtas y en la nuestra Galos. (tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur) Todos estos se diferencian entre sí por la lengua, las costumbres y las leyes. (Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt) El río Garona separa a los Galos de los Aquitanos, (Gallos ab Aquitanis Garumna flumen) y de los Belgas el Marne y el Sena. (a Belgis Matrona et Sequana dividit)

Aureus ramus

…latet arbore opaca
aureus et foliis et lento uimine ramus,
Iunoni infernae dictus sacer; hunc tegit omnis
lucus et obscuris claudunt conuallibus umbrae.
sed non ante datur telluris operta subire
auricomos quam quis decerpserit arbore fetus.
hoc sibi pulchra suum ferri Proserpina munus
instituit…

Eneida, VI, 136, 143

Honras fúnebres

Virgilio, Eneida, VI , 149-155, 212 – 235

Funerales de Miseno

praeterea iacet exanimum tibi corpus amici
(heu nescis) totamque incestat funere classem,               150
dum consulta petis nostroque in limine pendes.
sedibus hunc refer ante suis et conde sepulcro.
duc nigras pecudes; ea prima piacula sunto.
sic demum lucos Stygis et regna inuia uiuis
aspicies.’ dixit, pressoque obmutuit ore.               155

Nec minus interea Misenum in litore Teucri
flebant et cineri ingrato suprema ferebant.
principio pinguem taedis et robore secto
ingentem struxere pyram, cui frondibus atris               215
intexunt latera et feralis ante cupressos
constituunt, decorantque super fulgentibus armis.
pars calidos latices et aena undantia flammis
expediunt, corpusque lauant frigentis et unguunt.
fit gemitus. tum membra toro defleta reponunt               220
purpureasque super uestis, uelamina nota,
coniciunt. pars ingenti subiere féretro,
triste ministerium, et subiectam more parentum
auersi tenuere facem. congesta cremantur
turea dona, dapes, fuso crateres oliuo.               225
postquam conlapsi cineres et flamma quieuit,
reliquias uino et bibulam lauere fauillam,
ossaque lecta cado texit Corynaeus aeno.
idem ter socios pura circumtulit unda
spargens rore leui et ramo felicis oliuae,               230
lustrauitque uiros dixitque nouissima uerba.
at pius Aeneas ingenti mole sepulcrum
imponit suaque arma uiro remumque tubamque
monte sub aerio, qui nunc Misenus ab illo
dicitur aeternumque tenet per saecula nomen.               235

praeterea corpus amici iacet tibi exanimum (heu nescis) (además el cuerpo de un amigo yace para ti sin vida (¡ay! tú lo ignoras)), incestatque funere totam classem, (y mancha por su muerte [su cadáver] toda tu flota) dum petis consulta pendesque in nostro limine (mientras que tu pides consejos y estás suspendido [esperando] en nuestro umbral). refer ante hunc suis sedibus (lleva antes a este compañero a sus últimas moradas) et conde sepulcro (y enciérralo en el sepulcro). duc pecudes nigras (conduce a los altares unas ovejas negras); ea sunto prima piacula (que ellas sean las primeras expiaciones). sic demum aspicies lucos Stygis et regna inuia uiuis.’ (así por fín tu verás los bosques Stygios y los reinos impenetrables para los vivos) dixit, obmutuitque ore presso. (ella dijo y se calló, su boca estando cerrada)

(et) interea Teucri (non) flebant minus in litore Misenum (Y mientras tanto los Troyanos no lloraban menos en la orilla a Miseno) et ferebant suprema cineri ingrato (y llevaban [rendían] los ultimos honores a su ceniza insensible). principio struxere ingentem pyram pinguem taedis et robore secto (En primer lugar levantaron un gran hoguera grasienta por las maderas resinosas y por el roble cortado), cui intexunt latera frondibus atris (para el cual entretejen los flancos con guirnaldas negras) et constituunt ante feralis cupressos (y colocan delante cipreses fúnebres), decorantque super armis fulgentibus (y lo decoran por arriba con las armas brillantes). pars expediunt latices calidos et aena undantia flammis (Una parte  de los Troyanos preparan los líquidos calientes y los vasos de bronce que hervían por las llamas), lauantque et unguunt corpus frigentis (lavan y perfuman el cuerpo de Miseno ya frío). gemitus fit (Un gemido se hace). tum reponunt toro membra defleta (Entonces depositan sobre el lecho sus miembros llorados) coniciuntque super uestis purpureas, uelamina nota (y lanzan por encima los vestidos de púrpura, velos (vestidos) conocidos). pars subiere ingenti feretro (Una parte se pusieron bajo el ingente féretro), triste ministerium (triste función), et more parentum auersi tenuere facem subiectam (y a la manera de sus padres vueltos tuvieron la antorcha puesta debajo). dona turea congesta dapes crateres oliuo fuso cremantur (Los dones de incienso acumulados, las carnes, las copas de aceite que se extiende son quemados). postquam cineres conlapsi et flamma quieuit (Después de que las cenizas se desplomasen y la llama descansó), lauere uino reliquias et fauillam bibulam (lavaron con vino los restos y la ceniza que se imbibe), Corynaeusque texit cado aeno ossa lecta ( Y Coryno cubrió con una urna de bronce los huesos recogidos). ter idem circumtulit socios unda pura (El mismo tres veces rodeó a sus compañeros con agua pura) spargens rore leui et ramo felicis oliuae (rociándolos con una rosada ligera y con un ramo del fértil olivo), lustrauitque uiros dixitque nouissima uerba (y prurificó a los hombres y dijo las últimas palabras). at pius Aeneas imponit sepulcrum ingenti mole (Pero el piadoso Eneas puso encima una tumba de una gran masa) suaque arma uiro remumque tubamque (y sus arma para el hombre muerto y su remo y su tuba) sub monte aerio (bajo un monte elevado), qui nunc dicitur Misenus ab illo (que ahorase llama Miseno  a causa de él) tenetque per saecula nomen aeternum (y retiene por los siglos el nombre eterno).

El Rumor

Virgilio, Eneida, IV, 173-195

Extemplo Libyae magnas it Fama per urbes,
Fama, malum qua non aliud uelocius ullum:
mobilitate uiget uirisque adquirit eundo;               175
parua metu primo, mox sese attollit in auras
ingrediturque solo et caput inter nubila condit.
illam Terra parens ira inritata deorum
extremam, ut perhibent, Coeo Enceladoque sororem
progenuit pedibus celerem et pernicibus alis,               180
monstrum horrendum, ingens, cui quot sunt corpore plumae,
tot uigiles oculi subter (mirabile dictu),
tot linguae, totidem ora sonant, tot subrigit auris.
nocte uolat caeli medio terraeque per umbram
stridens, nec dulci declinat lumina somno;               185
luce sedet custos aut summi culmine tecti
turribus aut altis, et magnas territat urbes,
tam ficti prauique tenax quam nuntia ueri.
haec tum multiplici populos sermone replebat
gaudens, et pariter facta atque infecta canebat:               190
uenisse Aenean Troiano sanguine cretum,
cui se pulchra uiro dignetur iungere Dido;
nunc hiemem inter se luxu, quam longa, fouere
regnorum immemores turpique cupidine captos.
haec passim dea foeda uirum diffundit in ora.               195

En seguida el Rumor va por las grandes ciudades de Libia, el Rumor, ningún otro mal es más rápido: cobra vigor al moverse y aumenta sus fuerzas a medida que circula; primero pequeño por miedo,  pronto se eleva a los aires, anda majestuosamente por el suelo y esconde entre las nubes su cabeza. La Tierra, su madre, irritada por la cólera de los dioses, lo engendró, se dice, como hermano pequeño de Ceo y de Encélado. Rápido con sus pies y con sus infatigables alas, monstruo horroroso, gigantesco, tantas plumas tiene en su cuerpo como ojos vigilantes debajo de ellas (oh prodigio), tantas lenguas, tantas bocas que hablan, tantas orejas que se levantan. Por la noche vuela entre tierra y cielo silbando por la sombra, y no cierra los ojos con un dulce sueño; por el día se sitúa como centinela en la cima de un techo o en las altas torres y aterroriza a las grandes ciudades, mensajero tenaz tanto del error y de la mentira como de la verdad. El se complace  ahora en llenar los pueblos de rumores múltiples y en exponer de igual modo lo que había tenido lugar y lo que no: que había llegado Eneas, de ascendencia troyana, que la bella Dido se digna unirse a este marido, y que al presente, durante el largo invierno, se miman el uno al otro con desenfreno, sin acordarse de su reino y prisioneros de una pasión vergonzosa.

Caballos

Virgilio. Georgicas, III, 72-102

Nec non et pecori est idem dilectus equino:
tu modo, quos in spem statues summittere gentis,
praecipuum iam inde a teneris impende laborem.
continuo pecoris generosi pullus in aruis               75
altius ingreditur et mollia crura reponit;
primus et ire uiam et fluuios temptare minacis
audet et ignoto sese committere ponti,
nec uanos horret strepitus. illi ardua ceruix
argutumque caput, breuis aluus obesaque terga,               80
luxuriatque toris animosum pectus. honesti
spadices glaucique, color deterrimus albis
et giluo. tum, si qua sonum procul arma dedere,
stare loco nescit, micat auribus et tremit artus,
collectumque premens uoluit sub naribus ignem.               85
densa iuba, et dextro iactata recumbit in armo;
at duplex agitur per lumbos spina, cauatque
tellurem et solido grauiter sonat ungula cornu.
(…)
Hunc quoque, ubi aut morbo grauis aut iam segnior annis               95
deficit, abde domo, nec turpi ignosce senectae.
frigidus in Venerem senior, frustraque laborem
ingratum trahit, et, si quando ad proelia uentum est,
ut quondam in stipulis magnus sine uiribus ignis,
incassum furit. ergo animos aeuumque notabis               100
praecipue: hinc alias artis prolemque parentum
et quis cuique dolor uicto, quae gloria palmae.

Traducción literal
Nec non et idem dilectus est pecori equino, y  también la misma selección es (debe ser hecha) para el ganado equino;  tu modo iam inde a teneris, tu solamente ya desde los tiernos (años); impende laborem praecipuum, consagra un trabajo (cuidado) particular; quos statues summittere in spem gentis, (a aquellos ejemplares) que decidas dejar crecer para le esperanza de la especie; continuo, en primer lugar;  pullus pecoris generosi ingreditur altius in aruis , el potro de un rebaño de buena raza camina más erguido por los campos; et reponit crura mollia, y dobla las manos suaves (con suavidad); audet primus, se atreve el primero; et ire uiam, a recorrer una ruta;  et temptare fluuios minacis, y a afrontar ríos amenazantes ; et sese committere ignoto ponti, y aventurarse por un puente desconocido; nec horret uanos strepitus, y no se espanta por los ruidos vanos ;  illi ardua ceruix ,(tiene) la cerviz elevada ;  argutumque caput, cabeza fina ; aluus breuis, el vientre breve  (apretado); obesaque terga, y amplia la grupa ; pectusque animosum luxuriat toris, su airoso pecho es rico de músculos ; spadices glaucique honesti, los bayos y los tordillos son bellos (los más bellos); deterrimus  color albis et giluo, el peor color (es) para los blancos y el ceniciento; tum, además; si qua arma dedere sonum procul, si las armas resuenan a lo lejos; nescit stare loco, no sabe estarse quieto; micat auribus, se agita por las orejas (las sacude); et tremit artus, y le tiembla el cuerpo;  premensque uoluit sub naribus ignem collectum, y  apretando revuelve bajo sus narices (sopla) el fuego reconcentrado;  iuba densa, la crin (es) espesa; et iactata recumbit in armo dextro, y sacudida le cae sobre el flanco derecho; at spina agitur duplex per lumbos, pero el espinazo se extiende  doble a lo largo de sus lomos;  cauatque tellurem, escarba el suelo; et ungula sonat grauiter solido cornu, y la pezuña  resuena sordamente con un cuerno mazizo; (…) abde hunc quoque domo, aleja a este también de la casa; ubi déficit, cuando desfallezca; aut grauis morbo, o pesado por la enfermedad;  aut iam segnior annis, o ya más lento por los años; nec ignosce turpi senectae, y no perdones a una vergonzante vejez (y sé indulgente con su noble vejez); senior frigidus in Venerem,  viejo (es) frio para (los placeres) de Venus; trahitque frustra laborem ingratum, prolonga en vano un esfuerzo ingrato; et, si quando uentum est ad proelia, y si alguna vez se llega al combate; furit incassum, se inflama inútilmente;ut quondam magnus ignis sine uiribus in stipulis, igual que un gran fuego sin fuerzas en la paja; ergo notabis praecipue animos aeuumque, por consiguiente observarás principalmente las disposiciones y la edad;  hinc alias artis, después sus restantes cualidades;  prolemque parentum , y la raza de los padres; et quis dolor cuique uicto, y que dolor es para cada uno habiendo sido vencido; quae gloria palmae, que orgullo de la palma (obtenida).

Traducción de Jaime Velázquez

(Virgilio, Geórgicas, Cátedra, Madrid, 2012. Pag.181-183)

Al ganado equino le conviene también esta misma selección, sólo que habrás de dedicar particular atención ya desde potros a aquellos ejemplares que decidas destinar a la conservación de la especie. El potro de buena raza, desde el primer momento, camina más erguido por el campo y dobla las manos con elegancia. Es el primero en lanzarse a experimentar una ruta nueva, desafiar ríos amenazantes y aventurarse por un puente desconocido; y además no da espantadas por los ruidos tontos. Tiene la cerviz altiva, cabeza fina, breve el vientre y amplia la grupa; su airoso pecho hace gala de marcados músculos. Salen nobles los bayos y los tordillos; el peor color es el blanco y el ceniciento. Además, si a lo lejos resuenan las armas, no sabe parar quieto, sacude las orejas, le tiembla el cuerpo y  relincha echando por las narices el fuego reconcentrado. Tiene espesa la crin y cuando se sacude, le cae sobre el flanco derecho. Un doble espinazo recorre sus lomos; la pezuña escarba el suelo que sordamente resuena bajo el macizo casco de cuerno; (…) A un caballo como ése, cuando debilitado por la enfermedad o demasiado flojo por los años, le fallen las fuerzas, cobíjalo en el establo y sé indulgente con su noble vejez. Dada su edad es gélido con Venus, prolonga en vano ese esfuerzo ingrato y, si de tarde en tarde se anima el combate, igual que el fuego en la paja, grande, pero sin fuerza, se inflama inútilmente. Por consiguiente, habrás de tener en cuenta, ante todo, sus ánimos y su edad; después, sus restantes cualidades, la fertilidad de los padres y como encajan el dolor en la derrota o el orgullo en la victoria.

 

Vinos

Georgicas, II, 89-108

non eadem arboribus pendet uindemia nostris
quam Methymnaeo carpit de palmite Lesbos;
sunt Thasiae uites, sunt et Mareotides albae,
pinguibus hae terris habiles, leuioribus illae,
et passo psithia utilior tenuisque lageos
temptatura pedes olim uincturaque linguam,
purpureae praeciaeque et, quo te carmine dicam,
Rhaetica? nec cellis ideo contende Falernis.
sunt et Aminneae uites, firmissima uina,
Tmolius adsurgit quibus et rex ipse Phanaeus,
argitisque minor, cui non certauerit ulla
aut tantum fluere aut totidem durare per annos.
non ego te, dis et mensis accepta secundis,
transierim, Rhodia, et tumidis, bumaste, racemis.
sed neque quam multae species nec nomina quae sint
est numerus, neque enim numero comprendere refert;
quem qui scire uelit, Libyci uelit aequoris idem
dicere quam multae Zephyro turbentur harenae
aut, ubi nauigiis uiolentior incidit Eurus,
nosse quot Ionii ueniant ad litora fluctus.

eadem uindemia (uva) quam Lesbos carpit de palmite (sarmiento) Methymnaeo non pendet nostris arboribus; sunt uites Thasiae, sunt et albae Mareotides, hae habiles terris pinguibus, illae leuioribus, et psithia utilior passo (passum,i,vino de uvas secadas al sol) tenuisque lageos temptatura pedes olim uincturaque linguam, purpureae praeciaeque (preciae vites, especie de viña temprana) et, quo carmine dicam te, Rhaetica? nec contende ideo cellis Falernis. sunt et uites Aminneae, uina firmissima, quibus adsurgit Tmolius et rex ipse Phanaeus, argitisque (argitis, is, vino de uva blanca) minor, cui non ulla certauerit aut fluere tantum aut durare per totidem annos. non ego transierim te, Rhodia, accepta dis et mensis secundis, et, bumaste (bumastus=bumammus , especie de uva de gruesos granos), tumidis racemis.

sed neque est numerus (para decir) quam multae (son) species nec quae sint nomina, neque enim refert comprendere numero; quem (número) qui scire uelit, idem uelit dicere quam multae harenae aequoris Libyci turbentur Zephyro aut, ubi Eurus incidit uiolentior nauigiis, nosse quot fluctus Ionii ueniant ad litora.

 

 

El otoño

Virgilio, Geórgicas, I, 311-334

Quid tempestates autumni et sidera dicam,
atque, ubi iam breuiorque dies et mollior aestas[1],
quae uigilanda uiris? uel cum ruit imbriferum[2] uer,
spicea[3] iam campis cum messis inhorruit[4] et cum
frumenta in uiridi stipula[5] lactentia turgent?
saepe ego, cum flauis[6] messorem[7] induceret aruis
agricola et fragili iam stringeret hordea[8] culmo[9],
omnia uentorum concurrere proelia uidi,
quae grauidam late segetem[10] ab radicibus imis
sublimem[11] expulsam eruerent: ita turbine nigro
ferret hiems[12] culmumque leuem stipulasque uolantis.
saepe etiam immensum caelo uenit agmen aquarum
et foedam glomerant tempestatem[13] imbribus atris
collectae ex alto nubes; ruit arduus aether
et pluuia ingenti sata laeta boumque labores
diluit; implentur fossae et caua flumina crescunt
cum sonitu feruetque fretis[14] spirantibus aequor.
ipse pater media nimborum in nocte corusca[15]
fulmina molitur dextra, quo maxima motu
terra tremit, fugere ferae et mortalia corda
per gentis humilis strauit[16] pauor; ille flagranti[17]
aut Atho aut Rhodopen aut alta Ceraunia telo
deicit; ingeminant[18] Austri et densissimus imber;
nunc nemora ingenti uento, nunc litora plangunt[19].

Quid dicam tempestates et sidera autumni, atque, ubi iam diesque breuior et aestas mollior,quae uigilanda uiris? uel cum ruit uer imbriferum, cum iam messis spicea inhorruit campis et cum frumenta lactentia turgent in stipula uiridi? saepe, cum agricola induceret messorem aruis flauis et stringeret iam hordea culmo fragili, ego uidi omnia proelia uentorum concurrere, quae eruerent ab radicibus imis segetem grauidam late expulsam sublimem: hiems ferret turbine nigro ita culmumque leuem stipulasque uolantis. saepe etiam uenit caelo agmen immensum aquarum et nubes collectae ex alto glomerant tempestatem foedam imbribus atris; aether arduus ruit et diluit pluuia ingenti sata laeta laboresque boum; fossae implentur et flumina caua crescunt cum sonitu aequorque feruet fretis spirantibus. pater ipse in media nocte nimborum molitur fulmina dextra corusca, quo motu maxima terra tremit, ferae fugere et per gentis humilis pauor strauit corda mortalia; ille deicit telo flagranti aut Atho aut Rhodopen aut alta Ceraunia; Austri ingeminant et densissimus imber; nunc nemora nunc litora plangunt ingenti uento.

[1] Aestas, atis,  aire del verano, calor del verano
[2] Imbrifer, era, erum, que trae la lluvia, lluvioso
[3] Spiceus, a,um, de espiga
[4] Inhorreo, alzar, erizar
[5] Stipula, ae, caña
[6] Flavus, a, um, amarillo, dorado
[7] Messor, oris, segador
[8] Hordeum,i, cebada
[9] Culmus, i, tallo
[10] Seges, etis, mies
[11] Sublimis, e, suspendido en el aire
[12] Hiems, emis, tormenta, huracán
[13] Glomerare tempestatem, fraguar una tempestad
[14] Fretum, i, (poet.) mar, ola
[15] Coruscus, a,um, brillante, centelleante
[16] Sterno, stravi, stratum, extenderse
[17] Flagrans, tis, ardiente
[18] Ingemino, redoblar, acrecentarse
[19] Plango, lamentarse

Los instrumentos del labrador

Virgilio, Geórgicas, I, 160-175

Dicendum et quae sint duris agrestibus arma,
quis sine nec potuere seri nec surgere meses:
uomis [1] et inflexi primum graue robur aratri,
tardaque Eleusinae matris uoluentia plaustra [2],
tribulaque [3] traheaeque [4] et iniquo pondere rastri [5];
uirgea praeterea Celei uilisque supellex [6],
arbuteae crates [7] et mystica uannus [8] Iacchi;
omnia quae multo ante memor prouisa repones,
si te digna manet diuini gloria ruris.
continuo in siluis magna ui flexa domatur
in burim [9] et curui formam accipit ulmus aratri.
huic a stirpe pedes temo [10] protentus in octo,
binae aures [11], duplici aptantur dentalia [12] dorso.
caeditur [13] et tilia ante iugo leuis altaque fagus
stiuaque [14], quae currus a tergo torqueat imos [15],
et suspensa focis [16] explorat [17] robora [18] fumus.

[1] Vomer (vomis) eris, reja del arado
[2] Plaustrum, i, carro
[3] Tribulum, i, trillo
[4] Trahea, ae, rastra
[5] Raster, ri, rastrillo
[6] Supelex virgea, cesto de mimbre
[7] Cratis, is, cañizo
[8] Vannus, i, (f), criba, cedazo
[9] Buris,is; bura, ae, mancera, esteva del arado
[10] Temo, onis, timón, lanza (de arado, de carro, etc)
[11] Auris, is, oreja, orejera del arado
[12] Dentalia, ium, dental, parte del arado en que encaja la reja
[13] Caedo, ere, cecidi, caesum, cortar
[14] Stiva, ae, esteva, mancera del arado
[15] Imus, a, um, la parte más baja de algo (en este caso del carro)
[16] Focus, i, hogar, hoguera
[17] Exploro, are, avi, atum, verificar, comprobar
[18] Robur, oris, (n), roble, madera de roble, (fig) dureza, robustez

Ambarvalia

Suovetaurilia

(De ambio, dar vuelta y arvum, campo)
Era una fiesta romana de purificación de los campos, en la que se llevaba a cabo un rito de  fertilidad, consistente en dar tres vueltas a los límites de  lus campos en procesión, llevando a un buey, un cordero y un cerdo (suovetaurilia), para posteriormente sacrificarlos a los dioses.
Estas fiestas eran de dos clases, privadas y públicas. Las privadas eran solemnizadas por los jefes de familias, acompañados por sus hijos y sirvientes; las públicas se celebraban en los límites de la ciudad y en ellas, doce «Fratres Arvales» caminaban a la cabeza de una procesión de ciudadanos.

Virgilio, Georgicas, I, 338-350
in primis uenerare deos, atque annua magnae
sacra refer Cereri laetis operatus in herbis
extremae sub casum hiemis, iam uere sereno.
tum pingues agni et tum mollissima uina,
tum somni dulces densaeque in montibus umbrae.
cuncta tibi Cererem pubes agrestis adoret:
cui tu lacte fauos et miti dilue Baccho,
terque nouas circum felix eat hostia fruges,
omnis quam chorus et socii comitentur ouantes
et Cererem clamore uocent in tecta; neque ante
falcem maturis quisquam supponat aristis
quam Cereri torta redimitus tempora quercu
det motus incompositos et carmina dicat.

Pero ante todo, honra a los dioses y ofrece a la gran Ceres los sacrificios anuales, oficiando la ceremonia  sobre un lozano prado, justo en el ocaso del invierno, cuando ya es serena prima­vera. En ese tiempo están gordos los corderos y los vinos son muy suaves, dulce el sueño y tupida la sombra de los montes. Toda la juventud campesina debe rendir a tu lado culto a Ce­res, en su honor has de fundir panales de miel en leche y vino dulce; que dé tres vueltas en torno a las nuevas mieses la víctima propiciatoria, que la siga en procesión todo el coro de tus compañeros en fiesta pidiendo a gritos a la diosa que entre en sus hogares; y que nadie meta la hoz a las espigas maduras hasta haber ejecutado en honor de Ceres unos sencillos movi­mientos de danza y haber recitado los cánticos rituales con  las sienes ceñidas por una corona de encina.

(Traducción de Jaime Velázquez)

Tibulo, Elegías, II 1
Quisquis adest, faueat: fruges lustramus et agros
ritus ut a prisco traditus extat auo.
Bacche, ueni, dulcisque tuis e cornibus uua
pendeat, et spicis tempora cinge, Ceres.
luce sacra requiescat humus, requiescat arator
et graue suspenso uomere cesset opus.
soluite uincla iugis: nunc ad praesepia debent
plena coronato stare boues capite.
omnia sint operata deo: non audeat ulla
lanificam pensis imposuisse manum.
uos quoque abesse procul iubeo, discedat ab aris,
cui tulit hesterna gaudia nocte Venus.
casta placent superis: pura cum ueste uenite
et manibus puris sumite fontis aquam.
cernite, fulgentes ut eat sacer agnus ad aras
uinctaque post olea candida turba comas.
di patrii, purgamus agros, purgamus agrestes:
uos mala de nostris pellite limitibus,
neu seges eludat messem fallacibus herbis
neu timeat celeres tardior agna lupos.

Que todos los presentes guarden silencio: purificamos las cosechas y los campos, según las exigencias de un rito transmitido por un antiguo antepasado. Baco, ven, y que de tus cuernos cuelguen dulces racimos de uva; ciñe también de espigas tus sienes, Ceres. En este día sagrado, que se descanse la tierra, que se descanse el labrador, y, levantado el arado, cese el penoso trabajo. Quitad las cadenas a los yugos: hoy los bueyes deben tenerse en pie, con la cabeza coronada, cerca de los establos llenos. Que todo sea al servicio del dios; que ninguna hilandera se atreva a ponerse mano a la obra. Vosotros manteneos a distancia, os lo ordeno, alejaos del altar aquellos a quienes Venus colmó de gozo la noche anterior. La castidad agrada a los dioses: venid con vestidos puros y tomad el agua de la fuente con manos puras. Ved, como el cordero sagrado marcha hacia los altares brillantes y,  detrás de él, la multitud resplandeciente, con los cabellos coronados de olivo. Dioses de nuestros padres, nosotros purificamos los campos, nosotros purificamos los campesinos; vosotros, expulsad las desgracias de nuestras casas, y que el campo sembrado no eche a perder la cosecha por unos brotes engañosos y que el cordero que se ha retardado un poco no tema a los rápidos lobos.

Virgilio, Bucólicas, V, 74-80
Haec tibi semper erunt, et cum sollemnia uota
reddemus Nymphis, et cum lustrabimus agros.
Dum iuga montis aper, fluuios dum piscis amabit,
dumque thymo pascentur apes, dum rore cicadae,
semper honos nomenque tuom laudesque manebunt.
Vt Baccho Cererique, tibi sic uota quotannis
agricolae facient: damnabis tu quoque uotis.

Estos honores siempre  te serán rendidos, tanto cuando cumplamos nuestras solemnes promesas con las Ninfas, como cuando purifiquemos los campos. Mientras que el jabalí se complazca en lo alto de las montañas y el pez en el río, mientras que las abejas se alimenten de tomillo y las cigarras del rocío, subsistirán tu culto, tu nombre y tus alabanzas. Como a Baco y a Ceres, a ti cada año los agricultores harán sus promesas, y tú les obligarás a cumplirlas.

La fuerza irresistible del impulso amoroso

Virigilio, Geórgicas III  209-283

Sed non ulla magis uiris industria firmat
quam Venerem et cæci stimulos auertere amoris,
siue boum, siue est cui gratior usus equorum.
atque ideo tauros procul atque in sola relegant
pascua, post montem oppositum, et trans flumina lata,
aut intus clausos satura ad præsepia seruant.
carpit enim uiris paulatim, uritque uidendo
femina, nec nemorum patitur meminisse nec herbæ.
dulcibus illa quidem illecebris et sæpe superbos
cornibus inter se subigit decernere amantis.
pascitur in magna Sila formosa iuuenca :
illi alternantes multa ui prælia miscent
uulneribus crebris ; lauit ater corpora sanguis,.
uersaque in obnixos urgentur cornua vasto
cum gemitu : reboant siluæque et magnus Olympus.
nec mos bellantis una stabulare, sed alter
uictus abit longeque ignotis exsulat oris,
multa gemens ignominiam, plagasque superbi
uictoris, tum quos amisit inultus amores ;
et stabula aspectans regnis excessit auitis.
ergo omni cura uiris exercet et inter
dura iacet pernox instrato saxa cubili
frondibus hirsutis et carice pastus acuta,
et tentat sese, atque irasci in cornua discit
arboris obnixus trunco, uentosque lacessit
ictibus, et sparsa ad pugnam proludit harena.
post, ubi collectum robur, uiresque refectæ,
signa mouet, præcepsque oblitum fertur in hostem :
fluctus uti medio coepit cum albescere ponto,
longius ex altoque sinum trahit, utque uolutus
ad terras immane sonat per saxa neque ipso
monte minor procumbit, at ima exæstuat unda
uerticibus nigramque alte subiectat harenam.

Omne adeo genus in terris hominumque ferarumque
et genus aequoreum, pecudes pictaeque uolucres,
in furias ignemque ruunt: amor omnibus idem.
tempore non alio catulorum oblita leaena
saeuior errauit campis, nec funera uulgo
tam multa informes ursi stragemque dedere
per siluas; tum saeuus aper, tum pessima tigris;
heu male tum Libyae solis erratur in agris.
nonne uides ut tota tremor pertemptet equorum
corpora, si tantum notas odor attulit auras?
ac neque eos iam frena uirum neque uerbera saeua,
non scopuli rupesque cauae atque obiecta retardant
flumina correptosque unda torquentia montis.
ipse ruit dentesque Sabellicus exacuit sus
et pede prosubigit terram, fricat arbore costas
atque hinc atque illinc umeros ad uulnera durat.
quid iuuenis, magnum cui uersat in ossibus ignem
durus amor? nempe abruptis turbata procellis
nocte natat caeca serus freta, quem super ingens
porta tonat caeli, et scopulis inlisa reclamant
aequora; nec miseri possunt reuocare parentes,
nec moritura super crudeli funere uirgo.
quid lynces Bacchi uariae et genus acre luporum
atque canum? quid quae imbelles dant proelia cerui?
scilicet ante omnis furor est insignis equarum;
et mentem Venus ipsa dedit, quo tempore Glauci
Potniades malis membra absumpsere quadrigae.
illas ducit amor trans Gargara transque sonantem
Ascanium; superant montis et flumina tranant.
continuoque auidis ubi subdita flamma medullis
(uere magis, quia uere calor redit ossibus), illae
ore omnes uersae in Zephyrum stant rupibus altis,
exceptantque leuis auras, et saepe sine ullis
coniugiis uento grauidae (mirabile dictu)
saxa per et scopulos et depressas conuallis
diffugiunt, non, Eure, tuos neque solis ad ortus,
in Borean Caurumque, aut unde nigerrimus Auster
nascitur et pluuio contristat frigore caelum.
hic demum, hippomanes uero quod nomine dicunt
pastores, lentum destillat ab inguine uirus,
hippomanes, quod saepe malae legere nouercae
miscueruntque herbas et non innoxia uerba.

Sed non ulla industria firmat magis uiris, pero ningun proceder afirma más (sus) fuerzas ; quam auertere Venerem et stimulos amoris cæci, como alejar (de ellos) a Venus y a los estímulos del amor ciego ; siue usus boum siue equorum est gratior cui, sea que el uso (la cría) de bueyes, sea que (el uso) de caballos es (sea) más agradable a alguien ; atque ideo relegant tauros procul, y por eso (los ganaderos) relegan a los toros lejos ;  atque in pascua sola, y en los pastos solitarios ; post montem oppositum, detrás de una montaña colocada delante de ellos ; et trans flumina lata, y más allá de los ríos anchos ; aut seruant clausos intus ad præsepia satura,  o (los) guardan encerrados dentro junto a pesebres llenos ; femina enim carpit uiris paulatim, pues la hembra consume (sus) fuerzas poco a poco ; uritque uidendo,  y (les) quema siendo vista (por ellos) ; nec patitur meminisse nemorum nec herbæ, y no (les) permite acordarse de los bosques ni de la hierba (pasto) ; illa quidem dulcibus illecebris, aquella ciertamente con los dulces encantos ;  et subigit sæpe superbos amantes decernere inter se cornibus, conduce frecuentemente a (sus) soberbios amantes a luchar entre sí con los cuernos; formosa iuuenca pascitur in magna Sila, la hermosa novilla pace en el gran Sila; illi alternantes,  ellos alternantes (mutuamente);  miscent prælia, mezclan (emprenden) combates; multa ui, con gran fuerza; uulneribus crebris; con heridas frecuentes; sanguis ater lauit corpora,  negra sangre baña (sus) cuerpos; cornuaque uersa in obnixos, y (sus) cuernos vueltos contra (los que) luchan con esfuerzo;  urgentur cum uasto gemitu, son empujados con un vasto bramido; siluæque et magnus Olympus reboant, los bosques y el gran Olimpo retumban (el eco); nec mos bellantes stabulare una, y la costumbre no (es) que los combatientes habiten juntamente en el establo; sed alter abit uictus, sino que uno se va vencido; exsulatque longe oris ignotis, y vive en el destierro lejos en orillas desconocidas; gemens multa ignominiam, deplorando frecuentemente su ignominia; plagasque uictoris superbi,  y las heridas (recibidas) del soberbio vencedor; tum amores quos amisit inultus, pero además los amores que perdió sin venganza; et aspectans stabula excessit regnis auitis, y mirando los establos se retira de los reinos de sus antepasados;  ergo exercet uiris omni cura, en consecuencia ejercita sus fuerzas con todo cuidado; et iacet pernox cubili instrato inter dura saxa,  y yace durante la noche en un cubil a la intemperie entre duras rocas; pastus frondibus hirsutis et carice acuta, alimentado de hojas espinosas y de carrizo puntiagudo; et sese tentat,  y se pone a prueba;  atque discit irasci in cornua obnixus trunco arboris,  y aprende a irritarse para los (combates a golpes de) cuernos luchando contra el tronco de un árbol;  lacessitque uentos ictibus,  y acosa a los vientos con los golpes; et proludit ad pugnam harena sparsa, y se prepara al combate con la arena dispersa; post ubi robur collectum uiresque refectæ mouet signa, después desde que ha recogido el vigor y reparadas las fuerza hace avanzar las banderas;  præcepsque fertur in hostem oblitum,  y precipitándose se dirige contra el enemigo que le ha olvidado;  uti fluctus, como la ola; cum coepit albescere longius medio ponto,  cuando comienza a blanquear más lejos en medio del mar; trahitque sinum  ex alto, arrastra su curva desde alta mar; utque uolutus ad terras, y como rodando hacia la tierra; sonat immane per saxa, resuena terriblemente por las rocas; neque procumbit minor monte ipso, y no cae menos que la montaña misma; at unda ima exæstuat uorticibus, pero la ola más baja hierve con torbellinos; subiectatque alte harenam nigram, y lanza a lo alto una arena negra;

adeo in terris omne genus hominumque ferarumque, hasta tal punto en las tierras toda especie de hombres y de animales; et genus æquoreum, pecudes, uolucresque pictæ, y la especie marina los rebaños y los pájaros pintados; ruunt in furias ignemque, se precipitan hacia las pasiones y el fuego;  amor idem ómnibus, el amor (es) el mismo para todos;  non alio tempore leæna oblita catulorum errauit sæuior campis,  no en otro tiempo la leona olvidada de los cachorros ha errado más fiera por los campos;  nec ursi informes dedere uulgo tam multa funera stragemque per silvas, ni los osos deformes han dado por todas partes tantas muertes y masacre por los bosques; tum aper sæuus, entonces el jabalí es feroz; tum tigris pessima, entonces el tigre (es) peor que nunca;  heu ! male tum erratur in agris solis Libyæ, Ay! mal entonces (para quien) este perdido por los campos solitarios de Libia; nonne uides, ¿acaso no ves; ut tremor pertentet corpora tota equorum, como un temblor agita los cuerpos enteros de los caballos; si tantum odor attulit auras notas?,  si solamente el olor les ha llevado las brisas conocidas?; ac iam neque frena uirum, y ya ni los frenos de los hombres; neque uerbera sæua, ni los látigos crueles; non scopuli rupesque cauæ,  ni peñascos ni los barrancos profundos; atque flumina obiecta, ni los ríos colocados delante;  torquentiaque unda montes correptos,  y arrastrando en (su) ola los montes arrancados; retardant eos, los retardan a ellos; sus Sabellicus ipse ruit, el propio jabalí sabélico se precipita;  exacuitque dentes, y afila sus colmillos; et prosubigit terram pede, y escarba la tierra con la pezuña; fricat costas arbore,  frota sus costados contra un árbol; atque hinc atque illinc durat humeros ad uulnera,  y aquí y allá endurece sus hombres para las (posibles) heridas;  quid iuuenis, ¿ a qué (no se atreverá) el joven; cui durus amor uersat magnum ignem in ossibus ?, a quien el cruel amor vuelve (hace correr) un gran fuego en los huesos?; nempe, pues bien; serus nocte cæca natat freta turbata procellis abruptis, tardío (tarde) en la noche oscura atraviesa a nado el estrecho perturbado por tormentas desencadenadas ; super quem ingens porta cæli tonat, (él) por encima de quien la inmensa puerta del cielo truena; et æquora illisa scopulis reclamant, y las aguas se rompen con gran ruido contra las rocas; nec parentes miseri possunt reuocare,  ni (sus) padres infortunados pueden hacerle volver; nec uirgo moritura super funere crudeli,  ni la doncella que ha de morir además (después de él) con una muerte cruel; quid lynces uariæ Bacchi, ¿ a qué (no se atreveran) los linces moteados de Baco; et genus acre luporum,  y la raza fogosa de los lobos; atque canum,  y (la de) los perros; ceruique imbelles qui dant prælia ?,  y los ciervos pacíficos que sostienen combates; scilicet furor equarum est insignis ante omnes, sin duda el frenesí amoroso de las yeguas es notable por encima de todos;  et Venus ipsa dedit mentem, y la propia Venus (les) dio (esta) disposición; tempore quo quadrigæ Potniades absumsere malis membra Glauci, en el tiempo en que las cuadrigas de Potnia devoraron con sus mandíbulas los miembros de Glauco; amor ducit illas trans Gargara,  el amor lleva a ellas más allá del Gargara; transque Ascanium sonantem, y más alla del Ascanio resonante ; superant montes,  franquean las montañas; et tranant flumina, y atraviesan a nado los ríos; continuoque, ubi flamma subdita medullis auidis, e inmediatamente después de que la llama (del deseo) (ha sido) atizada en sus entrañas ávidas; uere magis,  en primavera especialmente; quia uere calor redit ossibus, porque en primavera el calor vuelve a los huesos; illæ stant rupibus altis, ellas se plantan sobre unas rocas elevadas; uersas omnes ore in Zephyrum, vueltas todas por el rostro hacia el Zéfiro; exceptantque auras leues, y reciben las brisas ligeras ; et sæpe sine ullis coniugiis grauidæ vento,  y a menudo sin ningún apareamiento fecundadas por el viento; mirabile dictu !, (cosa) admirable de ser dicha!;  diffugiunt per saxa et scopulos et convallis depressas, huyen a través de peñas y precipicios y valles profundos;  non ad tuos ortus, no hacia tu nacimiento; Eure, Euro; neque solis, ni (hacia el nacimiento) del sol;  in Boream Caurumque,  (sino ) hacia el Boreas y el Cauro; aut unde nigerrimus Auster nascitur, o donde el muy negro Auster nace;  et contristat cælum frigore pluvio, y entristece al cielo con un frío lluvioso;  hic demum uirus lentum,  entonces finalmente un líquido viscoso; quod pastores dicunt hippomanes uero nomine, que los pastores llaman hipómanes por su verdadero nombre;  destillat ab inguine,  destila de la ingle;  ; hippomanes quod nouercæ malæ legere sæpe, hipómanes que madrastras perversas han recogido a menudo;  miscueruntque herbas, y han mezclado a las hierbas; et uerba non innoxia,  y a las palabras no inofensivas.